هيچ  چيز براي ما به اندازه صبحت رو در رو با شما  لذت بخش  نيست. خستگي يك ساله مان در مي رود.
طبقه دوم غرفه ٢٨ گروه سياسي اقتصادي
24 likes
  • namayande_newsهيچ چيز براي ما به اندازه صبحت رو در رو با شما لذت بخش نيست. خستگي يك ساله مان در مي رود.
    طبقه دوم غرفه ٢٨ گروه سياسي اقتصادي

Log in to like or comment.