خیلی ها در مورد آرم نیروهای مخصوص سوال داشتند و این هم آرم نیروهای مخصوص.یکی از زیباترین نوع آرم در میان آرم های تکاوری آرم نیروهای مخصوص است.
#مخصوص#نیرو#فروشگاه#نظامی#سپاه#ارتش#انتظامی#نوپو#پلیس#تجهیز#خاص
90 likes
Log in to like or comment.