مرکز دنیا به شکل دایره ای سنگفرش در تولسا واقع شده!
اگر درون دایره شروع به قدم زدن کنید، صدای فریاد بلندی پشت سرتان اکو میشود! کسی بیرون دایره این صدا رو نمیشنود!
#مرکز_دنیا #تولسا
317 likes
  • gardshgarمرکز دنیا به شکل دایره ای سنگفرش در تولسا واقع شده!
    اگر درون دایره شروع به قدم زدن کنید، صدای فریاد بلندی پشت سرتان اکو میشود! کسی بیرون دایره این صدا رو نمیشنود!
    #مرکز_دنیا #تولسا

  • sport_hightechلايك داري 👍
Log in to like or comment.