یک #لایف_هک کاربردی برای سپری کردن یک آخر هفته با خیال راحت.
- مشکلی داری؟
- بله !
- کاری از دست براش برمیاد؟
- بله !
- خوب پس نگران نباش
-------------------
- مشکلی داری؟
- بله !
- کاری از دست براش برمیاد؟
- نه !
- خوب پس نگران نباش
-------------------
- مشکلی داری؟
- نه !
- خوب پس نگران نباش !!
-------------------
25 likes
 • akhbarrasmiیک #لایف_هک کاربردی برای سپری کردن یک آخر هفته با خیال راحت.
  - مشکلی داری؟
  - بله !
  - کاری از دست براش برمیاد؟
  - بله !
  - خوب پس نگران نباش
  -------------------
  - مشکلی داری؟
  - بله !
  - کاری از دست براش برمیاد؟
  - نه !
  - خوب پس نگران نباش
  -------------------
  - مشکلی داری؟
  - نه !
  - خوب پس نگران نباش !!
  -------------------

Log in to like or comment.