خوش شانس كسيه كه فرصت ها رو ميبينه🔎🔎
باهوش كسيه كه فرصت ها رو ميسازه 🔧🛠⚒
برنده كسيه كه از فرصت ها استفاده ميكنه🎗🏅🎖🎯
#موفقيت #هدف #عرفاني_زاده #فرصت #شكست
171 likes
  • erfanizademخوش شانس كسيه كه فرصت ها رو ميبينه🔎🔎
    باهوش كسيه كه فرصت ها رو ميسازه 🔧🛠⚒
    برنده كسيه كه از فرصت ها استفاده ميكنه🎗🏅🎖🎯
    #موفقيت #هدف #عرفاني_زاده #فرصت #شكست

  • razenovinعالیههههععهععع استاد💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Log in to like or comment.