ഇന്നു മുതല്‍ അമൃത ടി വി 'പുലിമുരുകന്‍' കോണ്ടസ്റ്റ്
രാത്രി 7 മുതല്‍ 10 വരെ അമൃത ടി വി കാണൂ...
ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കൂ... 'പുലിമുരുകന്‍' മൂവി ടിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കൂ... #AmritaTV #Pulimurugan #Contest #AmritaThilangunnu #AmritaTVThilangunnu
46 likes
  • amritatvഇന്നു മുതല്‍ അമൃത ടി വി 'പുലിമുരുകന്‍' കോണ്ടസ്റ്റ്
    രാത്രി 7 മുതല്‍ 10 വരെ അമൃത ടി വി കാണൂ...
    ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കൂ... 'പുലിമുരുകന്‍' മൂവി ടിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കൂ... #AmritaTV #Pulimurugan #Contest #AmritaThilangunnu #AmritaTVThilangunnu

Log in to like or comment.