#پست_انگیزشی 
قابلیت یادگیری یک هدیه است،
توانایی یادگیری یک مهارت،
و تمایل به یادگیری یک انتخاب.

@bitalone
84 likes
Log in to like or comment.