خب اپدیت تموم  شد. هدیه ای که به کاربران فالور اینستاگرام قرار بود بدیم 📢 مبلغ 5000 تومان به هر کاربری که از دایرکت اینستاگرام یوزرشو بده تا به موجودیش اضافه میشه (این موجودی  با شارژ حساب قابل برداشت نیست و با موجودی درآمد قابل برداشته)
52 likes
  • uploadboys_officialخب اپدیت تموم شد. هدیه ای که به کاربران فالور اینستاگرام قرار بود بدیم 📢 مبلغ 5000 تومان به هر کاربری که از دایرکت اینستاگرام یوزرشو بده تا به موجودیش اضافه میشه (این موجودی با شارژ حساب قابل برداشت نیست و با موجودی درآمد قابل برداشته)

Log in to like or comment.