آموزش، قویترین سلاح برای تغییر جهان است.
21 likes
  • faratarazdaneshآموزش، قویترین سلاح برای تغییر جهان است.

Log in to like or comment.