.🎓جاده‌ای در فرانسه که روزی دو بار ناپدید می‌شود.

جزر و مد دریا باعث می‌شود سطح آب دچار تغییر شود و جاده به ظاهر پنهان گردد.
26 likes
  • hiengineering.🎓جاده‌ای در فرانسه که روزی دو بار ناپدید می‌شود.

    جزر و مد دریا باعث می‌شود سطح آب دچار تغییر شود و جاده به ظاهر پنهان گردد.

Log in to like or comment.