haraznews.com
افتخاری دیگر برای 🇮🇷، دکتر نیما ارکانی حامد کرسی استادی دانشگاه پرينستون را تصدی کرده ، جايگاهی که ۵۵ سال پس از #انیشتین در اختيار فرد ديگري قرار داده نشده بود.
#هرازنو  #harazno
  • haraznews_officialharaznews.com
    افتخاری دیگر برای 🇮🇷، دکتر نیما ارکانی حامد کرسی استادی دانشگاه پرينستون را تصدی کرده ، جايگاهی که ۵۵ سال پس از #انیشتین در اختيار فرد ديگري قرار داده نشده بود.
    #هرازنو #harazno

Log in to like or comment.