آموزش شمارش تعداد کلمات، خط ها، پاراگراف ها و… در Word و فایل های PDF و سایر نرم افزارها
http://desktop.etuts.ir/?p=533
  • etuts.irآموزش شمارش تعداد کلمات، خط ها، پاراگراف ها و… در Word و فایل های PDF و سایر نرم افزارها
    http://desktop.etuts.ir/?p=533

Log in to like or comment.