اولین جلد فلور رنگی ایران (تا جلد 17: دو زبانه، از 17: سه زبانه). به کوشش استاد فقید جناب آقای دکتر قهرمان در سال 1354 به چاپ رسید.
#colorfloraofiran #floraofiran #herbarium #herbariumtehranuniversity
Log in to like or comment.