بررسی علمی پدیده حجاب و عفاف

حجاب و عفاف ضامن سلامتی روح و جسم

@tanineyas_ir

پژوهش ها نشان می دهد دخترانی که پوشیدن لباس های برانگیزاننده را ترجیح می دهند به دلیل سرگرمی به ظاهر خود عملکرد مغزی ضعیف تری در محاسبات ریاضی از خود نشان داده اند. همچنین زنان محجبه به دلیل محفوظ ماندن از پرتوهای فرابنفش خورشید، کمتر به بیماری های پوستی دچار می شوند. همچنین سرطان پوست (شایع ترین نوع سرطان) در ایران به دلیل پوشش و حجاب، شیوع کمتری دارد. 
http://tanineyas.ir/node/38843
22 likes
  • tanineyasبررسی علمی پدیده حجاب و عفاف

    حجاب و عفاف ضامن سلامتی روح و جسم

    @tanineyas_ir

    پژوهش ها نشان می دهد دخترانی که پوشیدن لباس های برانگیزاننده را ترجیح می دهند به دلیل سرگرمی به ظاهر خود عملکرد مغزی ضعیف تری در محاسبات ریاضی از خود نشان داده اند. همچنین زنان محجبه به دلیل محفوظ ماندن از پرتوهای فرابنفش خورشید، کمتر به بیماری های پوستی دچار می شوند. همچنین سرطان پوست (شایع ترین نوع سرطان) در ایران به دلیل پوشش و حجاب، شیوع کمتری دارد.
    http://tanineyas.ir/node/38843

  • ________b___a___n___o________👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Log in to like or comment.