طنین یاس بررسی می کند:  ریشه یابی بی حجابی و بدحجابی / چه خبر از غیرت مردان ایرانی؟ +عکس نوشته

@tanineyas_ir  نکته مهمی که طی سالیان اخیر از آن غافل شده ایم و بی تعارف باید آن را فریاد بزنیم، "حراج غیرت مرد" ایرانی است! براستی چه بلایی بر سر غیرت مرد ایرانی آمده که به راحتی اجازه می دهد همسر، دختر، خواهرش در خیابان و محافل عمومی و خصوصی با رفتارها و پوشش های زننده برای مردان دیگر عشوه گری کند و او نظاره گر لذت بردن دیگران از ناموسش باشد؟!!! http://tanineyas.ir/node/38771
22 likes
  • tanineyasطنین یاس بررسی می کند: ریشه یابی بی حجابی و بدحجابی / چه خبر از غیرت مردان ایرانی؟ +عکس نوشته

    @tanineyas_ir نکته مهمی که طی سالیان اخیر از آن غافل شده ایم و بی تعارف باید آن را فریاد بزنیم، "حراج غیرت مرد" ایرانی است! براستی چه بلایی بر سر غیرت مرد ایرانی آمده که به راحتی اجازه می دهد همسر، دختر، خواهرش در خیابان و محافل عمومی و خصوصی با رفتارها و پوشش های زننده برای مردان دیگر عشوه گری کند و او نظاره گر لذت بردن دیگران از ناموسش باشد؟!!! http://tanineyas.ir/node/38771

Log in to like or comment.