ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ വിസതട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയ ഈ ദമ്പതിമാരെ കാണുന്നവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Contact numbers: 
9072357702
9747467148
9746287526
Watch full episode► https://goo.gl/FBd61h
‪#‎kij‬ ‪#‎missingcase‬
32 likes
 • amritatvഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ വിസതട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയ ഈ ദമ്പതിമാരെ കാണുന്നവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
  Contact numbers:
  9072357702
  9747467148
  9746287526
  Watch full episode► https://goo.gl/FBd61h
  ‪#‎kij‬ ‪#‎missingcase‬

Log in to like or comment.