The volumes of #Soviet kitsch in this restaurant are incredible!

#wc #loo #poo #pee #ussr #shit #toilet #toiletgram #toiletsofgeorgia #batumi #georgia #summeringeorgia #saqartvelo #shittytrip #shitandtravel #idiotichashtags #georgiatravelmoments