عصر يك جمعه دلگير،
دلم گفت: بگويم، بنويسم
كه چرا عشق به انسان نرسيدست،
چرا آب به انسان نرسيدست،
و هنوزم كه هنوز است، غم عشق به پايان نرسيدست
بگو حافظ دل‌خسته ز شيراز بيايد،
بنويسد كه هنوزم كه هنوز است،
چرا يوسف گم‌گشته به كنعان نرسيدست و
چرا كلبه احزان به گلستان نرسيدست
عصر اين جمعه دلگير،
وجود تو كنار دل هر بي‌دل آشفته شود حس
كجايي گل نرگس؟
➿ آواساز متمایزترین سامانه تبلیغاتی ایران زمین
🌐 www.ava-saz.ir
🆔 @avasazir
 • avasazirعصر يك جمعه دلگير،
  دلم گفت: بگويم، بنويسم
  كه چرا عشق به انسان نرسيدست،
  چرا آب به انسان نرسيدست،
  و هنوزم كه هنوز است، غم عشق به پايان نرسيدست
  بگو حافظ دل‌خسته ز شيراز بيايد،
  بنويسد كه هنوزم كه هنوز است،
  چرا يوسف گم‌گشته به كنعان نرسيدست و
  چرا كلبه احزان به گلستان نرسيدست
  عصر اين جمعه دلگير،
  وجود تو كنار دل هر بي‌دل آشفته شود حس
  كجايي گل نرگس؟
  ➿ آواساز متمایزترین سامانه تبلیغاتی ایران زمین
  🌐 www.ava-saz.ir
  🆔 @avasazir

Log in to like or comment.