گفتگوی مسعود لعلی و مهدی فقیه درباره موضوعات فرهنگی در نمایشگاه کتاب تهران.
23/2/95
#مسعود_لعلی #مهدی_فقیه #نمایشگاه_کتاب_تهران #نمایشگاه_کتاب
22 likes
Log in to like or comment.