کاربرد :
تعداد کاراکترهای یک داده متنی را مشخص می کند .
نحوه استفاده از فرمول :
len(of this text)
مثال :
len("hello") = 5 
len(A1) = تعداد کاراکترهای سلول مورد نظر را مشخص می کند
 #len
#len_in_excel
#تعداد_حروف#تعداد_کاراکتر#شمارش_حروف_در_اکسل#فرمول_کاربردی
Log in to like or comment.