کاربرد Left :

برداشتن یک متن در سلول از سمت چپ.

نحوه استفاده از فرمول :

left(from this text, this many letters)

مثال :

left("ABC", 1) = A
left(A1,5) =  نمایش 5 کارکتر اول سلول 
مورد نظر

#left
#left_formula
#left_in_excel
#اکسل
#خانه_اکسل
sed_mha likes this
Log in to like or comment.