181 likes
 • basicofdataفکر نکنید منو دوست دارن نه این خبرا نیست من لیدرم می خواستن مخمو بزنن اونی که می خواست مخمو بزنه رو گزاشتم

 • amirhossin_tanhaتو فک کن خیانته
 • amirhossin_tanhaتو فک کن خیانته
 • amirhossin_tanhaاون موقع که لیدرم کردی اگه بهت نمیدادم اون میشد خیانت
 • amirhossin_tanhaما به هم قول دادیم و من هنوز سر قولم موندم از کلن انداختیم بیرون جایی نرفتم اگه میرفتم میشد خیانت
 • basicofdata@amirhossin_tanha چه قولی دادم؟؟؟؟
 • amirhossin_tanhaخوبه یادت نیست
 • amirhossin_tanhaکه بدون بهم تو هیچ کلنی نریم
 • amirhossin_tanhaراستی منظورت چی بود تو لاین کدوم کارم رو گفتی
 • basicofdata@amirhossin_tanha امیرحسین این حرفه دروغت به ضرره خودت تموم میشه چرا چون تو دولار از کان رفتی یک بار وقتی من نبودم از روی دوناتت فهمیدم یکی دیگه هم دیروز حرفی داری؟؟؟؟؟؟
 • basicofdata@amirhossin_tanha دوبار
 • amirhossin_tanhaعشقی تو به من گفتی واسه مقمامه منم الدر بودم رفتم که بیرون که ممبر بشم
 • amirhossin_tanhaبعدم دیروز تو خودت منو از کلن انداختی بیرون
 • amirhossin_tanhaعکسشو واست فرستادم
 • basicofdata@amirhossin_tanha امیر نپیچون من نبودم چرا از کلن رفتی هاننن؟؟؟
 • hn4142د اخه نوکرتم دست از سر این بتزی بردار.
 • hn4142بازی
 • basicofdataبابام که گوشیم رو گرفت معتادیتم کم تر شد
 • basicofdata@hn4142
 • basicofdata@hn4142 بیا این کامنتمو بخون
 • hn4142نه هنوز یکم اعتیاد داری
Log in to like or comment.