#پزشکی# - #بیماری# ها و راه های #درمان#

شناسایی مکانیسم جدید در تومورهای غده فوق کلیوی

دانشمندان مکانیسم جدیدی را شناسایی کرده اند که مسئول گسترش تومورهای غده فوق کلیوی به شمار می رود. این محققان دریافتند پروتئین BMP7 نقشی کلیدی را در این روند بازی کرده و ممکن است هدف احتمالی معالجات آینده نیز قرار بگیرد.

http://kooy.ir/News4177.html 
#kooy #کوی
  • kooyedanesh#پزشکی# - #بیماری# ها و راه های #درمان#

    شناسایی مکانیسم جدید در تومورهای غده فوق کلیوی

    دانشمندان مکانیسم جدیدی را شناسایی کرده اند که مسئول گسترش تومورهای غده فوق کلیوی به شمار می رود. این محققان دریافتند پروتئین BMP7 نقشی کلیدی را در این روند بازی کرده و ممکن است هدف احتمالی معالجات آینده نیز قرار بگیرد.

    http://kooy.ir/News4177.html
    #kooy #کوی

Log in to like or comment.