ماه رمضان را برای خود مبارک کنیم 
دکتر ربابه شیخ الاسلام 
غذا و آب از مهمترین نیازهای انسان است . انسان بدون دسترسی به این مواد حیاتی نمی تواند به زندگی ادامه دهد. از ویژگیهای بسیار جالب انسان در زمان نبود غذا وآب احساس گرسنگی و تشنگی است که احساسی سخت و گاهی غیر قابل تحمل است و موجود زنده برای برطرف کردن آن ممکن است دست به هرکاری بزند . 
آیا تا کنون به این فکر کرده اید چرا یکی از شروط مهم ادیان درماه های عبادی تحمل گرسنگی و تشنگی است البته انسان بجز غذا و آب نیازهای دیگری هم دارد، ولی نیاز به خوراک و آب و تحمل رنج گرسنگی و تشنگی شاید یکی از مشکل ترین ها باشد . چرا خالق متعال ما را به این رنج فرا می خواند و فلسفه آن چیست.
http://behsite.ir/content/news/1956/?sphrase_id=16147
  • behsiteiranماه رمضان را برای خود مبارک کنیم
    دکتر ربابه شیخ الاسلام
    غذا و آب از مهمترین نیازهای انسان است . انسان بدون دسترسی به این مواد حیاتی نمی تواند به زندگی ادامه دهد. از ویژگیهای بسیار جالب انسان در زمان نبود غذا وآب احساس گرسنگی و تشنگی است که احساسی سخت و گاهی غیر قابل تحمل است و موجود زنده برای برطرف کردن آن ممکن است دست به هرکاری بزند .
    آیا تا کنون به این فکر کرده اید چرا یکی از شروط مهم ادیان درماه های عبادی تحمل گرسنگی و تشنگی است البته انسان بجز غذا و آب نیازهای دیگری هم دارد، ولی نیاز به خوراک و آب و تحمل رنج گرسنگی و تشنگی شاید یکی از مشکل ترین ها باشد . چرا خالق متعال ما را به این رنج فرا می خواند و فلسفه آن چیست.
    http://behsite.ir/content/news/1956/?sphrase_id=16147

Log in to like or comment.